parsisųstipdf

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
I S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 1.01.06:2002 „YPATINGI
STATINIAI“ IR STR 1.01.07:2002 „NESUDĖTINGI (TARP JU LAIKINI) STATINIAI“
PATVIRTINIMO
2002 m. balandžio 16 d. Nr.184
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausyb,s 2002-02-26 nutarimo Nr.280 „D,l
Lietuvos Respublikos statybos istatymo igyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr.22-819) 1.1.1, 1.1.3 ir
1.1.11 punktais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr.84-
2353; 2002, Nr.20-766):
1. T v i r t i n u statybos techninius reglamentus STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ ir STR
1.01.07:2002 „Nesud,tingi (tarp ju laikini) statiniai“ (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šio isakymo 1 punkte nurodyti reglamentai isigalioja nuo 2002 m. liepos
1 d.
3. L a i k a u nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiu galios aplinkos ministro 1999 m. spalio 19 d.
isakyma Nr.335 „D,l STR 1.07.03:1999 „Mažuju statiniu projektu rengimo bei derinimo tvarkos
ypatumai ir šiu statiniu statybos iteisinimo tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.90-2667).
4. Aplinkos ministerijos kompiuterin,je sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais
„reglamentas“, „statyba“.
APLINKOS MINISTRAS ARUNAS KUNDROTAS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
aplinkos
ministro 2002 m. balandžio
16 d.
isakymu Nr.184
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 1.01.07:2002
NESUDTINGI (TARP JU LAIKINI) STATINIAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato:
1.1. nesud,tingu statiniu saraša [4.1], [4.9];
1.2. prie nesud,tingu statiniu priskirtu pastatu ir inžineriniu statiniu paprastu konstrukciju
požymius [4.1], [4.9];
1.3. nesud,tingu statiniu (ar ju daliu) projektavimo, statybos (naujos statybos, rekonstravimo,
remonto, griovimo) bei pripažinimo tinkamais naudoti tvarka [4.1], [4.9];
1.4. nesud,tingu statiniu projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiurai
vadovaujanciu neatestuotu asmenu kvalifikacinius reikalavimus.
2. Šis Reglamentas netaikomas atliekant nekilnojamosios kulturos paveldo vertyb,s tvarkymo
statybos darbus (nors statinys, kuris yra vertyb, pagal konstrukciju paprastuma ir techninius
parametrus, atitinka nesud,tingo statinio požymius), nes bet kuri nekilnojamoji kulturos paveldo
vertyb, priskiriama ypatingu statiniu kategorijai [4.1].
3. Šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo
subjektams, inžineriniu tinklu bei susisiekimo komunikaciju savininkams (ar naudotojams), taip
pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriu veiklos principus statybos srityje nustato
Statybos istatymas [4.1].
II. NUORODOS
4. Šio Reglamento nuorodose irašyti teis,s aktai:
4.1. Lietuvos Respublikos statybos istatymas (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597);
4.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, isigaliojimo ir igyvendinimo
istatymas (Žin.,2000, Nr. 74-2262; Nr.77; Nr.80; Nr.82);
4.3. Lietuvos Respublikos žem,s istatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 1995, Nr. 53-1294; 1996,
Nr. 100-2262; 1997,
Nr. 66-1598; 1999, Nr. 64-2075; 2000, Nr. 42-1191, Nr.58-1706; 2001, Nr. 71-2519);
4.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymas (Žin., 2000, Nr.58-1704;
2001, Nr.16-497);
4.5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro istatymas (Žin., 1996, Nr.100-2261;
2001, Nr. 55-1948);
4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas (Žin., 1992, Nr.5-75; 1996, Nr. 57-
1335; 1997, Nr.65-1540; 2000, Nr.39-1093, Nr. 90-2773, Nr.2-49);
4.7. Lietuvos Respublikos radiacin,s saugos istatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239);
4.8. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingu irenginiu priežiuros istatymas (Žin.,1996,
Nr.46-1116; 2000, Nr. 89-2742);
4.9. Lietuvos Respublikos Vyriausyb,s 2002-02-26 nutarimas Nr.280 „D,l Lietuvos
Respublikos statybos istatymo igyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr.22-819);
4.10. Lietuvos Respublikos Vyriausyb,s 2000-09-13 nutarimas Nr.1094 „D,l privalomuju
patentu išdavimo fiziniams asmenims tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 79-2390; 2001, Nr. 42-1462);
4.11. Lietuvos Respublikos Vyriausyb,s 1990-11-26 nutarimas Nr. 359 „D,l kapiniu
tvarkymo taisykliu patvirtinimo“ (Žin., 1990, Nr. 35 – 859);
4.12. Statiniu kadastro matavimu ir apskaitos metodika (Žin., 1999, Nr. 74-2265, Nr. 98-2831;
2001, Nr.55-1964);
4.13. STR 1.02.06:2002 „Teritoriju planavimo specialistu ir statybos technin,s veiklos
pagrindiniu sriciu vadovu kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“;
4.14. STR „Statinio projektavimas“;
4.15. STR 1.11.01:2002 „Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (pakeitimai
rengiami) (Žin., 2000, Nr. 79-2401; 2001, Nr.95-3370);
4.16. STR 1.14.01:1999 „Pastatu plotu ir turiu skaiciavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2507,
Nr. 98-2831);
4.17. STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“;
4.18. STR „Statinio projektavimo salygu savadas“;
4.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-19 isakymas Nr. 221 „D,l Lietuvos
ukio objektuose naudojamu pavojingu medžiagu ribiniu kiekiu patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 68-
2186);
4.20. STR 1. 07. 05:2002 „Nuolatin,s statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai“;
4.21. STR 1. 09. 04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiura“;
4.22. Lietuvos Respublikos socialin,s apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos 1998-05-05 isakymas Nr. 85/233 „D,l darbovieciu irengimo
bendruju nuostatu patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1224).
5. Duomenys apie nuorodose ivardytu teis,s aktu ir ju pakeitimu paskelbima „Valstyb,s
žiniose“ apima teis,s aktu pakeitimus, kurie paskelbti „Valstyb,s žiniose“ ne v,liau kaip prieš 10
dienu iki šio Reglamento patvirtinimo dienos. Informacija apie v,lesnius teis,s aktu pakeitimus
galima rasti „Valstyb,s žiniose“ arba interneto tinklapiuose. Jei prie STR n,ra informacijos apie
jo paskelbima, reiškia, kad STR rengiamas ir isigalios kartu su šiuo Reglamentu.
III. PAGRINDINS SAVOKOS
6. Šiame Reglamente vartojamos pagrindin,s savokos yra tos pacios, kurios pateiktos
Statybos istatyme [4.1]. Šiame Reglamente pateikiamos tik tiesiogiai susijusios su šiuo
Reglamentu Statybos istatymo savokos ir kitos savokos, kuriu n,ra Statybos istatyme:
6.1. Laikinas statinys – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas
gamykloje ar pastatytas iš surenkamu konstrukciju, kuri galima išardyti ar perkelti i kita vieta ir
kuris neturi pamatu, bet remiasi i žem,s paviršiu: kioskas, gatviu prekybos, pramogu ar parodos
paviljonas, parodos eksponatas, palapin,s danga ar pneumatinis apvalkalas, vagon,lis,
konteineris, ivairios paskirties aikštel, su dirbtine danga, statybininku, tyr,ju ar kitos terminuotos
veiklos reikm,ms skirtas statinys. Laikinas statinys ir teis,s i ji Nekilnojamojo turto registre
neregistruojami [4.1].
6.2. Nesud/tingas statinys – paprastu konstrukciju pastatas, kurio visu aukštu, rusio
(pusrusio), antstatu, pastog,s patalpu ir naudojimo paskirtimi susietu priestatu plotu, apskaiciuotu
tarp išoriniu sienu išoriniu paviršiu, suma yra ne didesn, kaip 80 kvadratiniu metru; paprastu
konstrukciju inžinerinis statinys [4.1]. Pastato ir inžinerinio statinio paprastu konstrukciju
požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai [4.1].
6.3. Gyvenamasis pastatas (namas) – pastatas, kurio visas naudingasis plotas, didžioji jo
dalis ar bent pus, naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos [4.12], [4.16].
6.4. Namu ukio pastatas (kl/tis, svirnas) – namo pagalbinis pastatas, kurio paskirtis –
pagelb,ti name gyvenantiems žmon,ms tenkinti ju butiniausias nuolatines reikmes (maitinimo,
poilsio, higienos, sveikatos ir kt.) su salyga, kad tos reikm,s tenkinamos name ar namu ukio
pastate (naudojant jame esancius daiktus ar atliekant tam tikrus veiksmus). Namo ukio pastato
(priklausomai nuo name esanciu pagalbiniu patalpu kiekio ir paskirties) patalpomis (viename ar
keliuose priklausiniuose) gali buti: maisto atsargu, namu apyvokos daiktu (drabužiu, indu, namo
priežiuros irangos ir pan., pirtis, prausykla, skalbykla, kieto kuro sand,lis (malkin,), vasaros
virtuv,, lauko tualetas (kai name n,ra nuoteku šalinimo inžinerin,s sistemos).
6.5. Kioskas – smulkios prekybos reikm,ms skirtas nedidelis lengvu konstrukciju pastatas,
kurio užimamas žem,s plotas yra ne didesnis kaip 15 m2 ir kurio dalis sienu (ju viršutin,s dalys)
istiklintos ir prekyba vyksta per priekin,je sienoje esancia vitrinos anga.
6.6. Paviljonas – ivairios paskirties lengvu konstrukciju pastatas, kurio dalis ar visos sienos
istiklintos ir kuris yra atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato, taciau turintis atskira i,jima
ir atskira stoga.
6.7. Palapin/ – lengvas karkasinis inžinerinis statinys, aptemptas audeklu ar apdengtas kita
lengva medžiaga.
6.8. Pneumatinis apvalkalas – oro sl,giu palaikoma konstrukcija, tvirtikliais sujungta su
žeme (tiesiogiai ar per pamatus), pagaminta iš plonos ir lankscios medžiagos, kuri uždengia
patalpa kaip stogas ir sienos (tokiu atveju tai pastatas) arba tik kaip stogas (tokiu atveju –
inžinerinis statinys).
6.9. Pav/sin/ (altana) – nedidelis lengvu konstrukciju dekoratyvinis pastatas ar inžinerinis
statinys (priklausomai nuo konstrukcijos) su ištisomis ar ažurin,mis sienomis per visa ar dali ju
aukšcio.
6.10. Prieangis (tamburas) – nešildomas priestatas prie išoriniu pastato duru (atskiriantis
pastata nuo lauko) su sienomis iki pus,s patalpos aukšcio ar per visa aukšti, kaip tarpin, patalpa
tarp lauko ir šiltu pastato patalpu (kai sienu viršutin,s dalys istiklintos, prieangis vadinamas
uždara veranda, kai neistiklintas – atvira veranda [4.16]).
6.11. Stogin/ – inžinerinis statinys, stogas ant stulpu (gali buti su galin,mis sienomis ar be ju)
žmon,ms ar daiktams pridengti nuo krituliu ir saul,s, kuris gali buti atskiras statinys ar priestatas
prie kito pastato.
IV. NESUDTINGU STATINIU SARAŠAS
7. Nesud,tingi statiniai skirstomi i šias grupes:
7.1. I grup,s nesud,tingi statiniai;
7.2. II grup,s nesud,tingi statiniai;
7.3. laikini statiniai.
8. Nesud,tingu statiniu sarašas ir ju priskyrimas prie šio Reglamento 7 punkte nurodytu
nesud,tingu statiniu grupiu pateikiamas šio Reglamento 1 priede. Laikinu statiniu sarašas
pateikiamas savokos „laikinas statinys“ apibr,žime (žr. 6.1 papunkti).
V. PASTATU IR INŽINERINIU STATINIU, PRISKIRTU PRIE NESUDTINGU
STATINIU,
PAPRASTU KONSTRUKCIJU POŽYMIAI IR TECHNINIAI PARAMETRAI
9. Pastatu ir inžineriniu statiniu, priskirtu prie I ir II grup,s nesud,tingu statiniu, konstrukcijos
laikomos paprastomis, jei statytojas turi techniška galimybe iš ju pastatyti (sumontuoti) statini:
9.1. savo, šeimos nariu bei pasitelktu (pasamdytu) statybininku j,gomis, daugiausia naudojant
ranku darba ir nesud,tingus mechanizmus (rangovui statytojas gali pavesti atlikti tik kai kuriuos
sud,tingus, ypac specialiuosius, darbus, kai juos atlikti privaloma nustatyta kvalifikacija);
9.2. nenaudojant potencialiai pavojingu irenginiu [4.8] (tarp ju k,limo kranu). Šis požymis
netaikomas montuojant pamatus bei perdangas ir kt. statybos produktus, kuriu negalima pakelti
rankomis ar paprastais mechanizmais (ne k,limo kranais).
10. Šio Reglamento 9.1 ir 9.2 papunkciuose nurodytos salygos tik apibr,žia paprastu
konstrukciju požymius, skiriancius jas nuo kitu konstrukciju tuo, kad iš ju galima statyti
(montuoti) statini, naudojant paprasciausius statybos (montavimo) organizavimo ir statybos darbu
vykdymo budus. Jei reikia, statytojas gali nesud,tingu statiniu statyba organizuoti rangos ar
statybos valdymo budu ir statyboje naudoti kita iranga, nei nurodyta min,tuose papunkciuose.
11. Nesud,tingu statiniu techniniai parametrai pateikiami šio Reglamento 1 priede.
VI. NESUDTINGU STATINIU AR JU DALIU PROJEKTAVIMO, STATYBOS,
PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
12. I grup,s nesud,tingiems statiniams taikomos šios Statybos istatymo nustatytu reikalavimu
išimtys:
12.1. neprivalomas statinio projektas [4.1], [4.14], nereikalingi privalomieji statinio projekto
rengimo dokumentai [4.1], [4.14], neprivaloma skirti statinio projekto vadova [4.1], [4.14];
12.2. nereikalingas statybos leidimas [4.1], [4.14] (atskirais šio Reglamento priede nurodytais
atvejais kai kuriu statiniu statybai vietoj statybos leidimo privalomas kitas min,tame priede
ivardytas dokumentas, be kurio statyba, kaip ir be statybos leidimo, yra savavališka [4.1]);
12.3. neprivaloma skirti (pasamdyti) statinio statybos vadova [4.1];
12.4. neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiura [4.1];
12.5. neprivaloma statinio statybos technin, priežiura [4.1];
12.6. nereikalingas statybos leidimas [4.1], [4.14] statini griauti;
12.7. neatliekami: statinio kadastriniai matavimai [4.4], [4.12], statinio pripažinimas tinkamu
naudoti [4.1], [4.15] ir statinio registravimas Nekilnojamojo turto registre [4.5].
13. I grup,s nesud,tingiems statiniams nekilnojamosios kulturos paveldo vertyb,s teritorijoje
arba saugomoje teritorijoje taikomos Statybos istatymo išimtys, nurodytos šio Reglamento 15
punkte.
14. II grup,s nesud,tingiems statiniams taikomos šios Statybos istatymo nustatytu
reikalavimu išimtys:
14.1. statinio projektavimo salygu savadas [4.1], [4.18] privalomas tik tuo atveju, kai statybos
sklypo inžineriniai tinklai ar nesud,tingu statiniu inžinerin,s sistemos prijungiamos prie už
sklypo ribu esanciu komunaliniu ar vietiniu inžineriniu tinklu bei statybos sklypo susisiekimo
komunikacijos prijungiamos prie viešojo naudojimo keliu (gatviu);
14.2. rengiamas sumažintos sud,ties projektas – projekto schema [4.14];
14.3. tais atvejais, kai statinio projektavimo salygu savadas neprivalomas [4.1], [4.18],
statybos leidima išduoda savivaldyb,s meras (jo igaliotas savivaldyb,s administratorius ar kitas
savivaldyb,s administracijos tarnautojas) be statinio projekto patikrinimo Nuolatin,je statybos
komisijoje. Patikrinima, ar statinio projektas atitinka teritoriju planavimo dokumentuose
nustatytus sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamenta), atlieka savivaldyb,s meras (jo igaliotas
savivaldyb,s administratorius ar kitas savivaldyb,s administracijos tarnautojas);
14.4. neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiura, išskyrus nesud,tinga statini, statoma
saugomoje teritorijoje [4.1], [4.21];
14.5. statinio statybos technin,s priežiuros privalomumas nurodytas priede (pastaboje);
14.6. nereikalingas statybos leidimas [4.1], [4.17] statini griauti.
15. I ir II grup,s nesud,tingiems statiniams, esamiems ar numatomiems statyti
nekilnojamosios kulturos paveldo vertyb,s teritorijoje arba saugomoje teritorijoje, taikomos II
grup,s nesud,tingiems statiniams nustatytos Statybos istatymo išimtys, išskyrus nurodytas 14.3
punkte. Statybos leidima I ir II grup,s statiniams išduoda savivaldyb,s meras (jo igaliotas
savivaldyb,s administratorius ar kitas savivaldyb,s administracijos tarnautojas) be statinio
patikrinimo Nuolatin,je statybos komisijoje [4.20], raštu pritarus: min,tos komisijos nariui – už
nekilnojamuju kulturos vertybiu apsauga atsakingos igaliotos institucijos atstovui (statiniams
nekilnojamosios kulturos paveldo vertyb,s apsaugos teritorijoje) ar komisijos nariui – saugomos
teritorijos administracijos, o kai jos n,ra, – Aplinkos apsaugos regiono departamento atstovui
(statiniams saugomoje teritorijoje).
16. Laikiniems statiniams [4.1] galioja tos pacios Statybos istatymo nuostatu taikymo išimtys
kaip ir II grup,s nesud,tingiems statiniams ir viena papildoma nuostata – statybos leidimas
išduodamas ne ilgiau kaip 3 metams [4.1].
17. Projektuojant ir statant I ir II grup,s nesud,tingus statinius ir laikinus statinius, draustis
privalomuoju statinio projektuotojo ir rangovo civilin,s atsakomyb,s draudimu nebutina [4.1].
VII. II GRUPS NESUDTINGU STATINIU PROJEKTAVIMUI, STATYBAI,
STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIURAI VADOVAUJANCIU
NEATESTUOTU ASMENU KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
18. Statinio projekto vadovui (projekto dalies vadovui) [4.1] neprivalomas kvalifikacijos
atestatas [4.1], [4.13], taciau jis privalo tur,ti statybos, architekturos ar kita aukštaji arba
aukštesniji inžinerini išsimokslinima ir Vyriausyb,s nustatyta tvarka isigyta statinio projektavimo
darbu patenta [4.1], [4.10] (tik tuo atveju, jei jis atlieka projektavimo darbus kaip fizinis asmuo).
Jei projektuotojas (turintis statybos, architekturos ar kito techninio profilio aukštaji ar aukštesniji
išsimokslinima), kaip fizinis asmuo, rengia statinio, skirto savo šeimos nariams, projekto schema
ir kartu yra šio projekto vadovas (projekto dalies vadovas), patentas neprivalomas [4.1].
19. Statinio statybos vadovui (statinio statybos specialiuju darbu vadovui) neprivalomas
kvalifikacijos atestatas [4.1], [4.13], taciau jis privalo tur,ti statybos, architekturos ar kita aukštaji
arba aukštesniji inžinerini išsimokslinima ir Vyriausyb,s nustatyta tvarka isigyta statybos darbu
patenta (patentas privalomas tik tuo atveju, jei statybos darbus atlieka fizinis asmuo). Jei
statytojas (turintis statybos, architekturos ar kito techninio profilio aukštaji ar aukštesniji
išsimokslinima), kaip fizinis asmuo, vykdo nesud,tingo statinio, skirto sau ar savo šeimos
nariams statyba ukio budu, patentas neprivalomas [4.1].
20. II grup,s nesud,tingo pastato, statomo statytojo ar jo šeimos nariu reikm,ms, statybos
technine priežiura gali vykdyti pats statytojas (arba jo šeimos narys), turintis aukštaji ar
aukštesniji (specialuji vidurini) technini išsimokslinima. Šiuo atveju statytojas neprivalo tur,ti
statinio statybos techninio prižiur,tojo kvalifikacijos atestato, taciau jis kartu su prašymu viešojo
administravimo subjektui statybos leidimui gauti privalo pateikti isipareigojima raštu, kad jis
statinio statybos technine priežiura vykdys pats ir prisiima atsakomybe už šiame Reglamente
nustatytas statinio statybos techninio prižiur,tojo pareigas.
VIII. STATYTOJO PRIEVOLS ATLIEKANT NESUDTINGU STATINIU
PROJEKTAVIMA
IR STATYBA
21. Statytojas (užsakovas), organizuodamas ar pats atlikdamas nesud,tingu statiniu
projektavima ir statyba, privalo:
21.1. vadovautis Statybos istatymu [4.1], Civiliniu kodeksu [4.2], kitais statyba
reglamentuojanciais teis,s aktais, šiuo ir kitais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais;
21.2. statyti statini jo nuosavyb,s teise ar kitais Lietuvos Respublikos istatymu nustatytais
pagrindais valdomame žem,s sklype [4.1];
21.3. jei projektavimo darbai atliekami rangos [4.2] budu, – sudaryti projektavimo darbu
rangos sutarti [4.1], [4.2] su projektavimo imone ar fiziniu asmeniu, kurie atitinka projektuotojui
Statybos istatymo [4.1], [4.10] nustatytus reikalavimus;
21.4. jei statybos darbai atliekami rangos [4.2] budu, – sudaryti statybos rangos sutarti [4.2] su
imone ar fiziniu asmeniu, kurie atitinka rangovui nustatytus reikalavimus, nustatytus Statybos
istatymo [4.1];
21.5. jei projektavimo darbai atliekami naudojant projektavimo organizavimo buda, – statinio
projektavimo valdyma, sudaryti pavedimo sutarti su statinio projektavimo valdytoju ir pagal šia
sutarti perduoti jam (kaip igaliotiniui) savo (kaip igaliotojo) darbu masta, teises ir pareigas [4.1],
[4.2];
21.6. jei statybos darbai atliekami naudojant statybos organizavimo buda, – statinio statybos
valdyma, sudaryti pavedimo sutarti su statinio statybos valdytoju ir pagal šia sutarti perduoti jam
(kaip igaliotiniui) savo (kaip igaliotojo) darbu masta, teises ir pareigas [4.1], [4.2];
21.7. jei statyba organizuojama ukio budu, vykdyti visas pareigas, kurios priklauso rangovui
[4.1];
21.8. vykdyti darbovieciu irengimo reikalavimus [4.22].
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Gincai d,l Reglamento taikymo nagrin,jami istatymu nustatyta tvarka.
______________
STR 1.01.07:2002
priedas (privalomasis)
NESUDTINGU STATINIU SARAŠAS
1. I grup/s nesud/tingi statiniai –
1.1. pastatas privaciame namu valdos žem/s sklype, ukininko sodybos žem/s ukio
paskirties žem/s sklype, sodo sklype [4.3]:
1.1.1. gyvenamojo ar sodo namo pagalbinis pastatas (atskiras pastatas ar priestatas prie bet
kurio iš šiu namu) – namu ukio pastatas, kurio perdengimo anga ne didesn, kaip 4,8 m, kuris ne
aukštesnis kaip 3,5 m ir kurio užimamas žem,s plotas [4.16] ne didesnis kaip 15 m2, kai šiame
pastate n,ra rusio ir naudojimo paskirti turincios pastog,s, sanitariniu patalpu (tualetu, voniu,
dušu, prausyklu, pirciu, saunu), krosniu, viryklu ir kitu ugniakuru;
1.1.2. pav,sin,, stogin, ar prieangis (atskiras pastatas ar priestatas prie gyvenamojo arba sodo
namo), ne aukštesnis kaip 3,0 m ir kuriu kiekvieno užimamas žem,s plotas [4.16] ne didesnis
kaip 10 m2;
1.1.3. polietileninis šiltnamis nepriklausomai nuo jo ploto ne aukštesnis kaip 3,0 m;
1.1.4. šiltnamis su nuimamais (žiema) stiklais, ne aukštesnis kaip 3 m su stulpiniais (medžio
ar betoniniais) pamatais ir kurio užimamas žem,s plotas [4.16] ne didesnis kaip 20 m2;
1.2. inžinerinis statinys (privaciame namu valdos žem/s sklype ar ukininko sodybos
žem/s ukio paskirties žem/s sklype, sodo sklype [4.3]):
1.2.1. sklypo teritorijos tvarkymo statinys: sklypo (ar jo dalies): sklypo vidaus kelias ar takas,
šaligatvis; ne aukštesni kaip 1 m tako laiptai bei tokio pat aukšcio atramin,s sienos, pandusai,
atviros terasos, sodu, daržu, g,lynu apželdinimo bei puošybos elementai (pergol,s, tvorel,s,
statiniai, skirti kilimams valyti, skalbiniams džiovinti, stacionarus suolai bei stalai ir pan.);
baseinas (su fontanu ar be jo), kurio vandens paviršiaus plotas ne didesnis kaip 10 m2; skulptura,
kryžius, koplytstulpis, kuriu kiekvienas ne aukštesnis kaip 3,0 m;
1.2.2. sklypo (ar jo dalies) tvora – ažurin, (vielos tinklo, metalo juostu, virbu, medžio tašeliu,
vyteliu, karciu ir pan.) su betoniniais, metaliniais ar mediniais stulpais (išskyrus tvora iš
spygliuotos vielos), ne aukštesn, kaip 1,8 m; tokiu paciu konstrukciju, ne aukštesn, kaip 2 m
ganyklos tvora žem,s ukio paskirties žem,je; ištisin, tvora iš mediniu lenteliu ar tašeliu su
mediniais, metaliniais ar betoniniais stulpais, ne aukštesn, kaip 1,8 m;
1.2.3. saul,s energijos kaupimo irenginys ant pastato stogo arba prie pastato išorin,s sienos;
1.2.4. vandens bakas, kurio turis ne didesnis kaip 5 m3, irengtas ant pastato (bako viršaus
aukštis išsikišes virš šlaitinio stogo kraigo ar plokšciojo stogo dangos ne daugiau kaip 3 m) sodui,
daržui, g,lynams ir teritorijai laistyti iš šachtinio šulinio, kudros ar kito atviro vandens šaltinio;
1.2.5. žv,reliu ar paukšciu narvas; šuns buda;
1.3. pastatas (žem/s ukio paskirties žem/s sklype [4.3]):
1.3.1. polietileninis šiltnamis, ne aukštesnis kaip 3 m nepriklausomai nuo jo ploto;
1.4. inžinerinis statinys (žem/s sklype, kurio žem/s paskirtis [4.3] nurodyta šio punkto
papunkciuose):
1.4.1. radijo, televizijos bet kurio tipo antena, kurios dalis virš pastato ne aukštesn, kaip 10 m,
su salyga, kad šios dalies ir pastato aukšciu suma ne didesn, kaip 25 m bet kurios paskirties
žem,s sklype;
1.4.2. miško gaisro steb,jimo bokštas; medžiokl,s bokštelis mišku ukio paskirties žem,s
sklype (bet kurio iš šiu statiniu aukštis pagal technologinius reikalavimus);
1.4.3. ne aukštesnis kaip 15 m: grežinio bokštas, avariniu sirenu stiebas, signalizacijos stiebas,
v,liavos stiebas ar kitos paskirties stiebas, grežinio bokštas, žaibosaugos stiebas; statiniu
žaibosaugos inžinerin, sistema bet kurios paskirties žem,s sklype;
1.4.4. išorin,s elektros tiekimo ir nuotolinio ryšio (telekomunikaciju) linijos (išskyrus
kabeline televizija) remontui skirta atrama, stulpas ar ramstis; pastoliai, skirti statinio paprastajam
remontui bet kurios paskirties žem,s sklype;
1.4.5. kudra iki 300 m2 (pagal jos viršaus matmenis) privaciame namu valdos žem,s sklype,
ukininko sodybos žem,s ukio paskirties žem,s sklype;
1.4.6. išviet, su išgriebimo duobe, kai n,ra komunaliniu ar vietiniu nuoteku šalinimo tinklu
bet kurios paskirties žem,s sklype;
1.4.7. eismo reguliavimo skydas, kai jo plotas ne didesnis kaip 3 m2; eismo reguliavimo
ženklas prie susisiekimo komunikacijos (kelio, gatv,s), irengiamas eismo reguliavimo taisykl,se
nustatytoje vietoje;
1.4.8. geodezinis ženklas bet kurios paskirties žem,s sklype;
1.4.9. kapo paminklas, ne aukštesnis nei nustatytas [4.11]; antkapis, tvorel,, suolelis kapin,se.
Pastaba. Atramos, stulpo, ramscio, antenos, stiebo, bokšto, bokštelio (toliau - Iškyša),
nurodytu šio priedo 1.4.1–1.4.4 papunkciuose, aukštis, kai ši bet kuri Iškyša, statoma aerodromo
ar karo aviacijos baz$s apsaugos zonoje, neturi viršyti šiai zonai nustatyto leidžiamo statiniu
aukšcio. Kai bet kuri iš aukšciau išvardytu Iškyšu irengiama virš statinio, leidžiamas aukštis
apskaiciuojamas, sudedant statinio aukšti nuo žem$s paviršiaus ir Iškyšos aukšti;
1.5. inžinerinis statinys prie vandens telkinio ar jo akvatorijoje:
1.5.1. medinis lieptas ar tiltelis vandens telkinio, kuris ribojasi ar nesiriboja su statytojo
valdomu sklypu, akvatorijoje, kai to liepto ar tiltelio ilgis nuo vandens telkinio kranto yra ne
didesnis kaip 15 m ir statinio pakloto (grindu) plotas yra ne didesnis kaip 30 m2; prie tokio pat
vandens telkinio statoma medin, valciu pastog, 1–2 valtims;
1.5.2. medinis lieptas ar tiltelis vandens telkinio, kuris ribojasi su statytojo valdomu
(naudojamu) sklypu, akvatorijoje, kai to liepto ar tiltelio ilgis nuo vandens telkinio kranto yra ne
didesnis kaip 16–25 m ir statinio pakloto (grindu) plotas yra ne didesnis kaip 30 m2; prie tokio
pat vandens telkinio ar jo akvatorijoje statoma medin, valciu pastog, 3–4 valtims, šuoliu i
vandeni irenginys, ne aukštesnis kaip 3 m, ar kitas pliažo irenginys;
1.5.3. medinis lieptas, tiltelis ar prieplauka, statomi vandens telkinio, nesiribojancio su
statytojo valdomu (naudojamu) sklypu, akvatorijoje, kai bet kurio iš šiu statiniu ilgis nuo vandens
telkinio kranto yra ne didesnis kaip 16–25 m ir statinio pakloto (grindu) plotas yra ne didesnis
kaip 30 m2; vandens telkinio akvatorijoje statomas šuoliu i vandeni ar kitas pliažo irenginys,
medin, valciu pastog, 3–4 valtims.
Pastaba. Šio sarašo 1.5 punkte nurodytus inžinerinius statinius statyti statytojas (užsakovas)
turi teise tik gaves šiuos dokumentus (kurie prilyginami statybos leidimui): kai bet kuris iš šiu
statiniu statomas vandens telkinio akvatorijoje ir kai vandens telkinys ribojasi su statytojo
(užsakovo) valdomu nuosavyb$s teise ar valdomu ir naudojamu kitais istatymu nustatytais
pagrindais (toliau – Valdomu) žem$s sklypu – vandens telkinio savininko sutikima; tuo atveju, kai
vandens telkinys nesiriboja su statytojo Valdomu žem$s sklypu – vandens telkinio savininko
(naudotojo) ir su vandens telkiniu besiribojancio žem$s sklypo savininko (naudotojo) sutikima
raštu. Kai vandens telkinys priklauso valstybiniu vandenu fondo žemei, turi buti gautas regiono
aplinkos apsaugos departamento sutikimas, kuris atstoja vandens telkinio savininko sutikima. Kai
šie inžineriniai statiniai statomi vandens telkiniuose, kurie yra saugomoje teritorijoje, be
aukšciau min$tu žem$s sklypo ir vandens telkinio savininko sutikimu, privaloma gauti regiono
aplinkos apsaugos departamento sutikima.
2. II grup/s nesud/tingi statiniai:
2.1. pastatas (žem/s sklype, kurio paskirtis [4.3] nurodyta šio punkto papunkciuose):
2.1.1. gyvenamasis namas privaciame namu valdos žem,s sklype ar ukininko sodybos žem,s
ukio paskirties žem,s sklype ar sodo sklype, ne aukštesnis kaip 8,5 m, kurio perdengimo anga ne
didesn, kaip 4,8 m ir kurio visu aukštu, rusio (pusrusio), antstatu, pastog,s patalpu ir naudojimo
paskirtimi susietu plotu, apskaiciuotu tarp išoriniu sienu išoriniu paviršiu, suma yra ne didesn,
kaip 80 m2 ;
2.1.2. sodo namas (kitos žem,s ukio paskirties žem,je) [4.3], kurio techniniai parametrai tokie
patys kaip šio Reglamento 2.1.1 papunktyje;
2.1.3. gyvenamojo namo ar sodo namo pagalbinis pastatas (tame paciame žem,s sklype,
kuriame statomas bet kuris iš šiu namu) – namu ukio pastatas, ne aukštesnis kaip 8,5 m, kurio
perdengimo anga ne didesn, kaip 4,8 m, kurio užimamas žem,s plotas ne didesnis kaip 50 m2 ;
2.1.4. daržin, žem,s ukio ar mišku ukio paskirties žem,je, kurios užimamas žem,s plotas
[4.12] ne didesnis kaip 80 m2, aukštis ne didesnis kaip 8,5 m;
2.1.5. karkasinis istiklintas šiltnamis su pamatais, kurio užimamas žem,s plotas [4.16]
privaciame namu valdos žem,s sklype ar ukininko sodybos sklype (žem,s ukio paskirties žem,je)
ne didesnis kaip 20 m2 ar žem,s ukio bei mišku ukio paskirties žem,s sklype – ne didesnis kaip
70 m2 ir bet kuris šiame papunktyje min,tas šiltnamis ne aukštesnis kaip 3 m;
2.1.6. nuotolinio ryšio (telekomunikaciju) pastatas, kurio užimamas žem,s plotas [4.16] ne
didesnis kaip 20 m2 ir kuris ne aukštesnis kaip 4 m statinio projektavimo salygu savade [4.18]
nurodytoje vietoje;
2.2. inžinerinis statinys (bet kurios paskirties žem/s sklype [4.3]):
2.2.1. v,jo energijos statinys, ne aukštesnis kaip 10 m (i aukšti iskaiciuojamas sparno aukštis,
kai sparnas yra statmenoje pad,tyje);
2.2.2. šachtinis šulinys (kai n,ra vandentiekio komunaliniu ar vietiniu tinklu);
2.2.3. metalinis (surenkamas) vandens bokštas, kurio aukštis ne didesnis kaip 10 m ir turis ne
didesnis kaip 25 m3;
2.2.4. ištisin,s murin,s, gelžbetonin,s ir metalin,s sklypu tvoros, ne aukštesn,s kaip 1,8 m;
2.2.5. nuotolinio ryšio (telekomunikaciju) kabelin,s linijos, klojamos betranš,jiniu budu (tarp
ju – atviru budu klojamos atkarpos telekomunikaciju sankirtose ir ju apsaugos zonose), kuriose
n,ra šuliniu, kameru ir kitu antžeminiu statiniu statinio projektavimo salygose nurodytose vietose;
2.3. inžinerinis statinys (žem/s sklype, kai tai leidžiama pagal žem/s paskirti [4.3]):
2.3.1. atviras žiurovinis statinys: vasaros teatro scena, estrada, šokiu aikštel,, kuriu kiekvienos
užimamas žem,s plotas ne didesnis kaip 20 m2 žem,s sklype,
2.3.2. atviros sporto (futbolo, krepšinio, tinklinio, rankinio, lauko teniso bei kt.) bei žaidimu
aikštel,s su iranga (be tribunu), taip pat šliaužimo takeliai, supuokl,s, kop,cios, turnikai,
treniruokliai ir pan.;
2.3.3. sand,liavimo ar parodos aikšt,, kurios plotas yra ne didesnis kaip 200 m2 ir kurioje
n,ra pavojingu ir aplinka teršianciu medžiagu bei tokio pobudžio atlieku [4.6], [4.7];
2.3.4. reklaminis skydas (stendas) prie susisiekimo komunikaciju (keliu, gatviu);
2.3.5. meteorologiniu steb,jimu aikštel,s su iranga;
2.3.6. automobiliu apžiuros estakada.
Pastabos: 1. Šiame priede nurodytas statiniu aukštis apskaiciuojamas STR 1.14.01:1999
[4.16] nustatyta tvarka.
2. Statinio statybos technin$ priežiura privaloma statiniams, nurodytiems 2.1.1 ir 2.1.2
punktuose.
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro
2002 m. balandžio 16 d.
isakymu Nr. 184
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 1.01.06:2002
YPATINGI STATINIAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato:
1.1. ypatingu statiniu kategorijai priskiriamu statiniu saraša, šiu statiniu sud,tingumo
požymius bei ju techninius parametrus [3.1], [3.9];
1.2. ypatingu statiniu projektavimo, statybos ir griovimo tvarkos ypatumus;
1.3. šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo
subjektams, inžineriniu tinklu bei susisiekimo komunikaciju savininkams (ar naudotojams), taip
pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriu veiklos principus statybos srityje nustato
Statybos istatymas [3.1].
II. NUORODOS
2. Teis,s aktu ir ju pakeitimu galiojimo duomenys pateikti ne v,lesni kaip prieš 10 dienu iki
šio Reglamento patvirtinimo. Informacija apie v,lesnius teis,s aktu pakeitimus galima rasti
„Valstyb,s žiniose“. Jei Reglamentas (STR) neturi informacijos apie jo paskelbima, reiškia, kad
Reglamentas rengiamas ir isigalios nuo 2002 m. liepos 1 d.
3. Reglamente pateiktos nuorodos i šiuos dokumentus:
3.1. Lietuvos Respublikos statybos istatyma (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597);
3.2. Lietuvos Respublikos branduolin,s energijos istatyma (Žin., 1996, Nr.119-2771; 1997,
Nr.66-1605; 2001, Nr.99-3528);
3.3. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingu irenginiu priežiuros istatyma (Žin., 1996,
Nr.46-1116; 2000, Nr. 89-2742);
3.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamuju kulturos vertybiu apsaugos istatyma (Žin., 1995, Nr.
3-37; 1997, Nr.30-713, Nr.67-1676, 1997, Nr.96-2421; 2000, Nr.40-1114);
3.5. Lietuvos Respublikos keliu istatyma (Žin.,1995, Nr.44-1076; 1997, Nr.96-2424);
3.6. Lietuvos Respublikos gamtiniu duju istatyma (Žin., 2000, Nr.89 -2743, Nr.113-3618);
3.7. Lietuvos Respublikos vandens istatyma (Žin., 1997, Nr.104-2615; 2000, Nr.61-1816);
3.8. Lietuvos Respublikos cheminiu medžiagu ir preparatu istatyma (Žin., 2000, Nr.36-987);
3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausyb,s 2002 02 26 nutarima Nr.280 ,,D,l Lietuvos
Respublikos statybos istatymo igyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr.22-819);
3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausyb,s 2001 06 29 nutarima Nr.817 „D,l Potencialiai
pavojingu irenginiu kategoriju sarašo, igaliojimu suteikimo viešosioms istaigoms tikrinti
potencialiai pavojingu irenginiu technine bukle tvarkos, irenginiu technin,s bukl,s tikrinimo
istaigu kolegialiu valdymo organu sudarymo tvarkos patvirtinimo ir valstyb,s instituciju,
atsakingu už potencialiai pavojingu irenginiu priežiuros organizavima, paskyrimo, taip pat
Lietuvos Respublikos Vyriausyb,s 1994 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr.1251 „ D,l potencialiai
pavojingu irenginiu ir pavojingu darbu (gamybos procesu) sarašu patvirtinimo“ dalinio
pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr.57-2053);
3.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 07 19 isakyma Nr.221 ,,D,l Lietuvos ukio
objektuose naudojamu pavojingu medžiagu ribiniu kiekiu patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.68-2186);
3.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 12 19
isakyma Nr.532/742 „D,l pavojingu cheminiu medžiagu ir preparatu klasifikavimo ženklinimo
tvarkos“ (Žin., 2001, Nr.16-509);
3.13. STR 1.02.07:2002 „Projektavimo, statybos ir ekspertiz,s imoniu atestavimas“;
3.14. STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“;
3.15. STR 2.06.01:1999 „Miestu, miesteliu ir kaimu susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr.27-
773; 2001, Nr.4 -103);
3.16. STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo salygu savadas“;
3.17. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertiz, ir statinio ekspertiz,“;
3.18. STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos technin, priežiura“;
3.19. STR 1.07.04:2002 „Statybos leidimas“;
3.20. STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiura“;
3.21. STR 1.11.01:2002 „Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarka ir reikalavimai“;
3.22. Lietuvos Respublikos socialin,s apsaugos ir darbo ministro isakyma „ D,l irenginiu
technin,s bukl,s tikrinimo istaigu priežiuru ir valstyb,s registre registruojamu potencialiai
pavojingu irenginiu (nurodant parametrus) sarašo“ (Žin., 2001, Nr.85-2979);
3.23. Lietuvos Respublikos ukio ministro 2000 10 06 isakyma Nr. 349 „D,l sl,giniu irenginiu
techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.88-2726);
3.24. Lietuvos Respublikos ukio ministro 2001 11 21 isakyma Nr.345 „D,l irenginiu
technin,s bukl,s tikrinimo istaigu prižiurimu ir valstyb,s registre registruojamu potencialiai
pavojingu irenginiu su ju nurodytais parametrais sarašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.98-3504).
III. PAGRINDINS SAVOKOS
4. Šiame Reglamente vartojamos savokos atitinka pagrindines savokas, pateiktas:
4.1. Statybos istatyme [3.1];
4.2. Cheminiu medžiagu ir preparatu istatyme [3.8];
4.3. Sl,giniu irenginiu techniniame reglamente [3.23];
4.4. Pavojingu cheminiu medžiagu ir preparatu klasifikavimo ženklinimo tvarkoje [3.12];
4.5. Šiame Reglamente pateikiamos kai kurios 4.3 punkte nurodytame dokumente esancios
savokos:
4.5.1. didžiausias leidžiamasis sl/gis p(s) – didžiausias sl,gis, kuriam, kaip nurodo
gamintojas, irenginys yra suprojektuotas. Didžiausias leidžiamasis sl,gis žymimas gamintojo
nurodytoje vietoje. Tai privalo buti vieta, kurioje jungiami saugos ir (arba) ribojantieji itaisai,
arba irangos viršuje arba, jeigu išvardytosios nepriimtinos, bet kurioje nurodytoje vietoje [3.23];
4.5.2. turis V – vidinis sekcijos ir atvamzdžiu iki pirmosios jungties arba suvirinimo siul,s
turis, atmetus pastoviu vidaus sudedamuju daliu turi [3.23];
4.5.3. vardinis dydis DN – skaitmenimis nurodytas dydis, kuris yra bendras visoms
vamzdyno sistemos dalims, išskyrus tas dalis, kuriu nurodyti išoriniai skersmenys arba sriegio
dydis. Tai patogus nuorodoms sveikas skaicius ir jis tik iš dalies yra susijes su gamybiniais
matmenimis. Vardinis dydis žymimas DN, po jo pateikiamas skaicius [3.23];
4.5.4. takiosios medžiagos – dujos, skysciai ir garai be priemaišu arba ju mišinys. Juose gali
buti suspenduotu kietuju daleliu [3.23];
4.5.5. I grupe sudaro pavojingos takiosios medžiagos [3.23]. Pavojinga takioji medžiaga
– medžiaga arba preparatas, kuriems taikomi 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos
67/548/EEB d,l istatymu, poistatyminiu aktu ir administraciniu nuostatu, susijusiu su pavojingu
medžiagu grupavimu, pakavimu ir žym,jimu, suderinimo 7 straipsnio 2 dalies apibr,žimai (OJ
196, 1967 08 16, p. 1) su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, padarytais Komisijos
direktyvoje 94/69/EB
(OJ L381, 1994 12 31, p. 1). Pavojingu medžiagu klasifikavimo ir ženklinimo tvarka pateikta
[3.12].
1 grupe sudaro takiosios medžiagos, kurios laikomos [3.23]:
- sprogstamosiomis,
- ypac degiomis,
- labai degiomis,
- degiomis (jeigu didžiausia leidžiamoji temperatura viršija pliupsnio temperatura),
- labai nuodingomis,
- nuodingomis,
- oksiduojanciomis;
4.5.6. II grupe sudaro visos kitos (nepavojingos) takiosios medžiagos, nenurodytos 4.5.5
punkte [3.23].
IV. YPATINGI STATINIAI
5. Ypatingu statiniu kategorijai priskiriamas statinys [3.1]:
5.1. kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos (pagal nustatytus ju ribinius
kiekius) [3.11];
5.2. kuriame yra potencialiai pavojingu irenginiu ar atliekami potencialiai pavojingi darbai
[3.3], [3.10], [3.22], [3.24];
5.3. sud,tingu konstrukciju ir sud,tingu technologiju (pagal normatyviniais statybos
techniniais dokumentais nustatytus sud,tingumo požymius bei techninius parametrus);
5.4. visuomen,s poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu buna daugiau kaip 100
žmoniu;
5.5. kuris yra nekilnojamoji kulturos paveldo vertyb,.
6. Ypatingu statiniu kategorijai priskiriamu statiniu sarašas su šiu statiniu sud,tingumo bei
statiniu techniniu parametru 5 punkte išvardytais požymiais nurodomas šio Reglamento priede.
7. Ypatingam statiniui, be Statybos istatymo [3.1] nustatytu reikalavimu, taikomu visiems
statiniams, taip pat taikomi šie to paties istatymo nustatyti papildomi reikalavimai:
7.1. rengti ypatingu statiniu projektus (naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo ar
statinio kapitalinio remonto) turi teise Lietuvos Respublikoje iregistruota projektavimo imon,
arba užsienio projektavimo imon,, gavusi Aplinkos ministerijos atestata [3.1], [3.13] ypatingiems
statiniams projektuoti. Teis, projektuoti branduolin,s energetikos objektus suteikiama
Branduolin,s energijos istatymo nustatyta tvarka [3.2];
7.2. ji statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti turi teise Lietuvos Respublikos
iregistruota statybos imon, arba užsienio valstyb,s statybos imon,, gavusios Aplinkos
ministerijos atestata statyti ypatingus statinius [3.13]. Teis, statyti bei rekonstruoti branduolin,s
energetikos objektus suteikiama Branduolin,s energijos istatymo [3.2] nustatyta tvarka;
7.3. jo projekto ekspertiz, (naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo, kapitalinio
remonto) yra privaloma [3.17];
7.4. jo projektas (naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo, kapitalinio remonto) turi buti
nustatytaja tvarka patvirtintas [3.14];
7.5. statant, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant, privaloma nustatytaja tvarka atlikti
statinio projekto vykdymo priežiura [3.20];
7.6. ypatingam statiniui nugriauti privalomas statinio griovimo projektas [3.1].
8. Šio Reglamento 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 papunkciai netaikomi statiniui, nurodytam priedo lentel,s
Nr.1 1.1 papunktyje ir lentel,je Nr.2 (išskyrus statini, kuriame naudojamos ar saugomos
pavojingos medžiagos (pagal nustatytus ju ribinius kiekius); kuriame yra potencialiai pavojingu
irenginiu ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; kuris yra nekilnojamoji kulturos paveldo
vertyb,), kai atliekami tik šie darbai:
8.1. statinio rekonstravimas, padarant nauja ar likviduojant esamas pavienes angas atitvarin,se
konstrukcijose, tarp ju ir laikanciojoje konstrukcijoje (nesilpninant ju galios), irengiant išor,s
sienu apšiltinima bei keiciant statinio pavieniu patalpu (ne daugiau kaip 20 proc. viso pastato
patalpu ploto) paskirti;
8.2. statinio kapitalinio remonto darbai, keiciant susid,v,jusias pastato bendrasias inžinerines
sistemas ar ju elementus, keiciant pastato fasado išvaizda.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Už neigiamas pasekmes d,l šiuo Reglamentu nustatytos tvarkos pažeidimu atsako projekto
vadovas, projekto daliu vadovai, statybos vadovas, kiti statybos proceso dalyviai Administraciniu
teisiu pažeidimu kodekso, Civilinio kodekso bei kitu istatymu nustatyta tvarka.
10. Gincai d,l šio Reglamento taikymo sprendžiami istatymu nustatyta tvarka.
______________
STR 1.01.06:2002
priedas (privalomasis)
YPATINGU STATINIU KATEGORIJAI PRISKIRIAMU STATINIU SARAŠAS
1. Statiniai, kuriuose naudojamos ir saugomos pavojingos medžiagos pagal nustatytus ju
ribinius kiekius
Statiniai, kuriuose naudojamu ir saugomu pavojingu medžiagu ribiniai kiekiai yra lygus arba
didesni, nei nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 07 19 isakymu Nr. 221
patvirtintame dokumente „Lietuvos ukio objektuose naudojamu pavojingu medžiagu ribiniai
kiekiai“ (Žin., 1999, Nr. 68-2186), [3.11], [3.12], yra priskiriami prie ypatingu statiniu.
2. Statiniai, kuriuose yra potencialiai pavojingu irenginiu ar atliekami potencialiai
pavojingi darbai
Statiniai, kuriuose yra potencialiai pavojingu irenginiu ir yra privalomi registruoti valstyb,s
rejestre bei tokiuose statiniuose vykdomi darbai, priskiriami prie ypatingu statiniu. Valstyb,s
rejestre registruojamu potencialiai pavojingu irenginiu grup,s [3.3], [3.10], [3.22], [3.24]:
1. Garo ir vandens šildymo katilai bei ju iranga (katilai utilizatoriai, perkaitintuvai,
ekonomaizeriai) [3.24]:
1.1. didesnio kaip 0,5 bar sl,gio p(s) garo katilai, kuriu Ps ir V sandauga viršija 3500 bar+l;
1.2. aukštesn,s kaip 110 oC temperaturos vandens šildymo katilai, kuriu p(s) ir V sandauga
viršija 10 000 bar x l.
2. Sl/giniai indai ir ju iranga [3.24]:
2.1. didesnio kaip 0,5 baru sl,gio, didesnio kaip 25 litru talpos indai ir ju iranga, skirti 1
grup,s takiosioms medžiagoms, kai p(s) ir V sandauga viršija 500 bar x l, išskyrus mažesnio kaip
250 litru talpos gamtiniu duju, suskystintu naftos duju ir kitu techniniu duju balionus ir ju iranga;
2.2. didesnio kaip 0,5 baru sl,gio, didesnio kaip 1000 litru talpos indai ir ju iranga, skirti 2
grup,s takiosioms medžiagoms, kai p(s) ir V sandauga viršija 10 000 bar x l.
3. Pavojingu medžiagu sl/giniai vamzdynai, sl/giniai garotiekiai ir karšto vandens
vamzdynai bei ju iranga [3.24]:
3.1. didesnio kaip 0,5 baru sl,gio, didesnio kaip 80 mm salyginio skersmens DN vamzdynai ir
ju iranga, skirti 1 grup,s takiosioms medžiagoms, kai p(s) ir DN sandauga viršija 3500 bar x mm;
3.2. didesnio kaip 100 baru sl,gio vamzdynai ir ju iranga, skirti 1 grup,s takiosioms
medžiagoms nepriklausomai nuo DN;
3.3. didesnio kaip 100 mm salyginio skersmens DN, kai vandens bei garo temperatura
aukštesn,s kaip 110 oC, sl,gis didesnis kaip 16 baru.
4. Pavojingu medžiagu talpyklos bei ju iranga [3.22]:
4.1. 1 grup,s takiuju medžiagu, didesnio kaip 50 m3 turio, stacionariosios talpyklos ir ju
iranga.
5. Lynu keliai, funikulieriai ir ju iranga [3.22]:
5.1. visu tipu ir parametru mašinin,s pavaros, keleiviniu lynu keliai ir ju iranga;
5.2. visu tipu ir parametru kabamuju dvieju lynu krovininiai keliai ir ju iranga;
5.3. visu tipu ir parametru funikulieriai ir ju iranga.
6. Eskalatoriai ir ju iranga [3.22]:
6.1. visu tipu ir parametru tarpaukštiniai ir tuneliniai eskalatoriai ir ju iranga;
6.2. visu tipu ir parametru judamieji takai ir ju iranga.
7. K/limo kranai ir ju iranga [3.22]:
7.1. mašinin,s pavaros k,limo kranai ir ju iranga:
7.1.1. 5 t ir didesn,s keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei
kranai rietuvai nepriklausomai nuo valdymo budo;
7.1.2. mažesn,s kaip 5 t keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei
kranai rietuvai su valdymo kabina;
7.1.3. didesn,s kaip 1 t keliamosios galios str,linio tipo kranai ir kranai ekskavatoriai su
irengtais str,l,s siekio keitimo ir (arba) posukio mechanizmais.
8. Techniniai medicinos irenginiai bei ju iranga [3.10]:
8.1. neimplantuojami aktyvieji medicinos irenginiai;
8.2. kudikiu inkubatoriai;
8.3. aktyviuju implantu išoriniai aktyvieji komponentai.
9. Pramoginiai irenginiai ir ju iranga [3.22]:
9.1. pasivažin,jimo atrakcionai, judantys apie viena aši, kuriu transporto priemon,s pagreitis
didesnis kaip 1 m/s2, bei ju iranga;
9.2. pasivažin,jimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesiu apie skirtingas ašis
nepriklausomai nuo pagreicio;
9.3. sud,tingo judesio pasivažin,jimo atrakcionai, kuriu transporto priemon,s nors vieno
judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s2;
9.4. apžvalgos ratai.
PASTABA. Statiniai, kuriuose yra butini registruoti valstyb,s rejestre liftai ir ju iranga [3.22],
nepriskiriami prie ypatingu statiniu. Liftai ir ju iranga gaminami, montuojami ir eksploatuojami
vadovaujantis specialiaisiais ju gamybos, montavimo ir eksploatavimo reglamentais bei kitais
norminiais aktais.
3. Sud/tingu konstrukciju ir sud/tingu technologiju statiniai
Ypatingi statiniai yra visi statiniai, kurie pasižymi 1 lentel,je išvardytomis konstrukcin,mis
bei technologin,mis charakteristikomis.
1 lentel,
Eil. Statiniu grup/s pavadinimas Statiniu konstrukciju sud/tingumo požymiu bei techniniu parametru pavadinimas
Nr.
1. Sud$tingu konstrukciju 1.1. aukštesni kaip 30 m (skaiciuojant nuo žemiausios žem,s paviršiaus altitud,s iki šlaitinio stogo
statiniai kraigo, plokštinio stogo parapeto viršaus, mansardinio aukšto stogo kraigo), taip pat kuriu
igilinimas daugiau kaip 7 m (skaiciuojant nuo aukšciausios žem,s paviršiaus altitud,s iki igilinto
statinio žemutin,s patalpos grindu), ivairios paskirties statiniai (išskyrus karkasinius, bokštinius
statinius ir individualaus naudojimo šachtinius šulinius);
1.2. dideliu atstumu tarp atramu (12 m ir daugiau) statiniai;
1.3. surenkami metaliniai arkiniai sand,liai, kuriu atstumas tarp atramu (kolonu) – 24 m ir daugiau;
1.4. statiniai su erdvin,mis konstrukcijomis (kupolais, klost,mis, kevalais ir pan.);
1.5. karkasiniai statiniai 18 m aukšcio ir aukštesni;
1.6. statiniai, kurie gali buti veikiami dinaminiu, pulsiniu bei ypatingu apkrovu (1 MW ir didesn,s
galios elektros generatoriu ir turbinu pamatai, sl,ptuv,s ir pan.);
1.7. statiniai, kuriuose yra kabancios ir vantin,s konstrukcijos, taip pat statiniai, statomi perdangu
ir aukštu k,limo metodu.
2. Bokštiniai statiniai 2.1. bokštiniai statiniai 15 m aukšcio ir aukštesni (dumtraukiai, vandentiekio bokštai, vandens
aušyklos, silosin,s ir kt. );
2.2. radijo, radijo ryšiu ir televizijos bokštai, radijo navigacijos švyturiai, radiolokatoriai ir radijo
ryšio statiniai (išskyrus antenas, sumontuotas ant statiniu);
2.3. juru, upiu ir kitu vandens telkiniu navigacijos švyturiu statiniai.
3. Pramon$s statiniai Statiniai, kuriuose irengiamos technologijos, pasižymincios dinamin,mis apkrovomis, kai vibracija
(nepriklausomai nuo krypties) didesn, nei 0,1 mm arba jos yra pavojingos gaisro ar sprogimo
atžvilgiu.
4. J$gainiu statiniai 4.1. branduolin,s energetikos j,gain,s. Statiniai, kuriuose yra branduolin,s medžiagos bei ju
atliekos;
4.2. 1 MW ir didesn,s galios elektros ir šilumos gamybos statiniai;
4.3. giluminiai žem,s šilumos pa,mimo ir gražinimo statiniai.
5. Gamybos statiniai Cheminiu medžiagu, naftos perdirbimo, imoniu statiniai.
6. Hidrotechnikos statiniai 6.1. hidroelektrin,s, hidrotechnikos statiniai, kuriu patvankos aukštis didesnis kaip 3 m arba
tvenkinio plotas didesnis kaip 5 ha;
6.2. statiniai Baltijos juroje, Kuršiu mariose;
6.3. juru ir upiu uostai, dokai, molai, dambos, krantin,s, visuomeninio vandens transporto
prieplaukos, visu rušiu transporto terminalai (išskyrus visu šiame punkte nurodytu statiniu
administracinius pastatus, jeigu jie nenurodyti kituose šio sarašo punktuose).
7. Ypatingu technologiju 7.1. statiniai, skirti darbams ar procesams didesn,je nei 50 oC temperaturoje ( išskyrus individualaus
statiniai naudojimo pirtis);
7.2. dažymo ir galvanikos cechai;
7.3. atlieku savartynai, šiu atlieku rušiavimo ir perdirbimo ar deginimo statiniai;
7.4. krematoriumai;
7.5. liejyklos;
7.6. šaudmenu ir ginklu sand,liai, atvirosios šaudyklos;
7.7. 2 000 t talpos ir talpesni šaldytuvai.
8. Inžineriniai statiniai
8.1. Vandentiekio 8.1.1. 500 m3 / d. ir didesnio našumo vandens pa,mimo, ruošimo ir paskirstymo statiniai
gyvenamosiose ir pramon,s imon,s teritorijose.
8.2. Vandens nuoteku 8.2.1. gyvenamuju teritoriju buities nuoteku tvarkymo statiniai, skirti daugiau kaip 500 gyventoju
(iskaitant ir nuoteku dumblo tvarkyma);
8.2.2. didesnio kaip 200 m3/d. našumo pramon,s nuoteku tvarkymo statiniai bei mažesnio našumo
statiniai, jeigu nuotekose yra degiu, sprogstanciu, cheminiu medžiagu;
8.2.3. paviršiniu (lietaus) nuoteku, surenkamu iš 50 ir daugiau ha teritoriju, tvarkymo statiniai.
8.3. Elektros 8.3.1. 6/0,4 kV ir aukštesn,s itampos skirstyklos bei pastot,s, aukštesn,s nei 0,4 kV itampos
elektros tiekimo tinklu statiniai;
8.3.2. sprogioje aplinkoje naudojami elektros irenginiai: II grup,s-3 elektros irenginiai, naudojami
0, 1, 2, 20, 21 ir 22 zonose-4.
8.4. Keliu 8.4.1. magistraliniai, krašto reikšm,s keliai, miestu gatv,s su indeksu A, B, C (greito eismo,
pagrindin,s ir aptarnaujancios gatv,s) bei ju sankryžos;
8.4.2. upiu, viešojo naudojimo geležinkeliu, magistraliniu, krašto ir rajonin,s reikšm,s keliu, miestu
tiltai, tuneliai, viadukai, estakados, p,sciuju tiltai ir tuneliai, kuriu angos ilgis yra 6 m ir didesnis.
8.5. Geležinkeliu 8.5.1. viešojo naudojimo geležinkeliai;
8.5.2. geležinkeliu ir troleibusu kontaktiniu tinklu statiniai.
8.6. Aviacijos 8.6.1. aerodromai, oro uostu terminalai.
8.7. Naftos, duju 8.7.1. naftos produktu, duju gavybos, paskirstymo ir laikymo antžeminiai bei požeminiai statiniai
(išskyrus statinius ir talpyklas, naudojamas individualiems namams šildyti bei smulkiam verslui
pl,toti);
8.7.2. degalin,s;
8.7.3. didesnio kaip 0,5 baru sl,gio p(s), didesnio kaip 80 mm salyginio skersmens DN pavojingu
medžiagu sl,giniai vamzdynai (magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai bei naftotiekiai) bei ju
iranga, kai p(s) ir DN sandauga viršija 3500 bar × mm.
8.8. Kiti statiniai 8.8.1. ivairios kitos šiame saraše nenurodytos paskirties magistraliniai (pagal normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose pateiktas savokas) bei povandeniniai statiniai;
8.8.2. ivairiu inžineriniu tinklu bendrieji kolektoriai;
8.8.3. nepereinamieji, pusiau pereinamieji 6 m ir didesniame gylyje pereinamieji nuoteku ar kitos
paskirties kolektoriai, taip pat kolektoriai, statomi naudojant skydus.
PASTABA. Gyvenamiesiems namams (bloksekcijoms), bendrabuciams (iskaitant senyvo amžiaus žmoniu, studentu, vaiku ir kitu socialiniu
grupiu buveines), priskiriamiems prie ypatingu statiniu, taikomi lentel,je Nr.1 išvardyti statiniu su sud,tingomis konstrukcijomis bei
technologijomis parametrai.
4. Pastatai, naudojami visuomen/s poreikiams, kuriuose vienu metu buna daugiau nei 100 žmoniu
Ypatingi statiniai yra visi pastatai, naudojami visuomen,s poreikiams, kuriuose vienu metu buna daugiau nei 100 žmoniu, iskaitant pastato ir jo
paskirties aptarnaujanti personala bei lankytojus. Pagrindiniai pastatu pagal statiniu klasifikatoriaus tipus pavadinimai išvardyti 2 lentel,je.
2 lentel,
Eil/s Statiniu klasifikatoriaus Statinio pavadinimas
Nr. tipas
1. 1211 Viešbuciai.
2. 1212 Kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai.
3. 1220 Istaigu pastatai.
4. 1241 Civiliniu ir kariniu uostu, geležinkelio ir autobusu stociu pastatai, uostu galiniai punktai, kabamuju
lynu ir kr,sliniu keltu stotys, radijo ir televizijos transliavimo pastatai ir kt.
5. 1230 Didmenin,s ir mažmenin,s prekybos pastatai (išskyrus automobiliu priežiuros tarnybas, degalines
ir pan.).
6. 1261 Viešuju pramoginiu renginiu pastatai.
7. 1262 Muziejai ir bibliotekos.
8. 1263 Mokyklu, universitetu ir tyrimu centru pastatai.
9. 1264 Ligoniniu ir slaugos istaigu pastatai, pensionai, poliklinikos.
10. 1265 Sporto sal,s ir tribunos.
11. 1272 Maldos namu ir kitokios religin,s veiklos pastatai.
12. 1274 Kiti, niekur kitur nepriskirti, pastatai (pataisos darbu kolonijos, kal,jimai ir kardomojo kalinimo
centrai, ginkluotuju paj,gu, policijos, gaisrininku istaigos ir kt.).
13. 2412 Kiti sporto ir poilsio statiniai.
14. 2420 Kiti, niekur daugiau nepriskirti, inžineriniai statiniai (fortai, betonin,s sl,ptuv,s, bunkeriai ir kt.).
PASTABA. Statiniu klasifikatoriu tipai detaliau nurodyti Statiniu pagal tipa klasifikatoriuje (CC), parengtame Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb,s, 1999 m.
5. Ypatingi statiniai, kurie yra nekilnojamoji kulturos paveldo vertyb/
Statiniai bei ju kompleksai, ansambliai, iregistruoti kaip nekilnojamosios kulturos paveldo vertyb,s [3.4].
______________

Dalintis